Cada curs es publica l’oferta de programes sota el nom “Escola Esport Ciutat”, al quals el professorat d’educació física pot accedir mitjançant una inscripció. El professorat que decideix prendre-hi part els inclou dins la seva programació anual i compta amb el consens del Claustre i l’Equip Directiu perquè formi part del Pla Anual del Centre.

Als programes, com a co-organitzadors hi participen les entitats esportives de cada modalitat i els seus tècnics i són una part fonamental del projecte educatiu esportiu. Les entitats col·laboren amb el programa i tenen contacte directe amb els centres educatius.

Les fases dels programes segueixen un mateix esquema cada any:

Inscripció als programes

Entre juny i principis de juliol
Alguns programes són d’inscripció directa i d’altres necessitaran un sorteig previ per saber qui hi accedeix.
2

Formació del professorat

Primer trimestre del curs
Sessió de treball teòric i pràctic dels tècnics esportius amb el professorat responsable (habitualment especialista d’educació física) dels grups-classe inscrits.
3

Treball al centre

Trasllat dels continguts presentats a la formació del professorat a l’alumnat en el transcurs de les classes d’educació física. En molts casos també es gestiona préstec de material esportiu per desenvolupar les sessions.

Activitat
final

Durant tot el curs escolar
Moment que tanca el programa. L’alumnat ha de participar demostrant els coneixements i les habilitats físiques adquirits per resoldre les situacions que se’ls plantegen (treball per competències). Les entitats informen als nois i noies que poden seguir la pràctica en horari extraescolar.
Els objectius principals són oferir al professorat una formació esportiva continuada, recursos didàctics i materials per assegurar el bon desenvolupament dels programes esportius i les activitats finals amb l’alumnat i aconseguir una bona relació de l’alumnat amb la modalitat esportiva i les entitats que la desenvolupen. Pel que fa a l’alumnat, transmetre valors amb experiències esportives a diferents espais de la ciutat, fomentar el coneixement i la pràctica d’esports minoritaris, permetre’ls adquirir valors positius a través de la pràctica esportiva i apropar-los als grans esdeveniments esportius de la ciutat i a les disciplines esportives implicades.